خرید روان کننده بتن در مازندران

ژل روان کننده بتن

عملکرد: تقویت پمپاژ با روان کردن بتن

وزن مخصوص: 1.35

رنگ: خاکستری

تحویل: نهایت تا 24 ساعت در مازندران